Shree Swami Samarth Nam:

|| श्री स्वामी समर्थ ||


|| महाकाल मंत्र |


श्री कालाधिपती , काल काल कालाधिपती , काल काल काल कालाधिपती
१. महाकाल सौज्ञकी
२. श्री महाकाल रक्षकी
३. महाकाल सौरक्षाकी
४. महाकाल ज्ञाता
५. महाकाल धाता
६. महाकाल सांधाता
७. महाकाल वेत्ता
८. महाकाल दिव्य करता
९. महाकाल दिव्य भरता
१०. महाकाल धारणकर्ता
११. महाकाल भेदन करता
१२. महाकाल संजीवन करता
१३. महाकाल ज्ञानी
१४. महाकाल सज्ञानी
१५. महाकाल चालक
१६. महाकाल मालक
१७. महाकाल धारक
१८. महाकाल उद्धारक
१९. महाकाल राजा
२०. महाकाल राजेश्वर
२१. महाकाल चिन्तामणी
२२. महाकाल राजाधीपती
२३. महाकाल गणाधिपती
२४. महाकाल देवाधीपती
२५. महाकाल महाकालाधीपती

संजीवय संजीवय संजीवय महाकाल संजीवय संजीवय संजीवय
संजीवय संजीवय संजीवय महाकाल संजीवय संजीवय संजीवय
संजीवय संजीवय संजीवय महाकाल संजीवय संजीवय संजीवय

ओम कालाधिपती च विद्महे कालज्ञानी च धीमही तन्नो महाकालेश्वर प्रचोदयात


॥ श्री गुरुदत्तात्रेयार्पणमस्तु ॥
|| श्री स्वामी समर्थापर्ण मस्तु||

Download pdf
Back