Shree Swami Samarth Nam:

|| श्री स्वामी समर्थ ||


|| अथ गणेश गीता ||


Download pdf(संपूर्ण पुस्तक पी.डी.एफ )


Please Click on the link below to open chapter (लिंक क्लिक करा )
॥ अथ प्रस्तावना ॥

॥ अथ प्रथमोऽध्यायः-अध्याय पहिला - सांख्यसारार्थयोग॥

॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः - अध्याय दुसरा - कर्मयोग ॥

॥ अथ तृतीयोऽध्यायः - अध्याय तिसरा - विज्ञानप्रतिपादन ॥

॥ अथ चतुर्थोऽध्यायः - अध्याय चौथा - वैधसंन्यासयोगः ॥

॥ अथ पञ्चमोऽध्यायः - अध्याय पाचवा - योगावृत्तिप्रशंसनः ॥

॥ अथ षष्ठोऽध्यायः - अध्याय सहावा - बुद्धियोगः ॥

॥ सप्तमोऽध्यायः - अध्याय सातवा - उपासनायोगः ॥

॥ अष्टमोऽध्यायः - अध्याय आठवा - विश्वरूपदर्शन ॥

॥ नवमोऽध्यायः - अध्याय नववा - क्षेत्रज्ञातृज्ञेयविवेकयोगः ॥

॥ दशमोऽध्यायः - अध्याय दहावा - उपदेशयोगः ॥

॥ एकादशोऽध्यायः - अध्याय अकरावा - त्रिविधवस्तुविवेकनिरूपणम् ॥


॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयार्पणमस्तु ॥
|| श्री स्वामी समर्थापर्ण मस्तु||


Back