Shree Swami Samarth Nam:

|| श्री स्वामी समर्थ ||


|| अथ गणेश गीता ||

|| मराठी ओव्या ||


Download pdf(संपूर्ण पुस्तक पी.डी.एफ )


Please Click on the link below to open chapter (लिंक क्लिक करा )
॥ आरंभ ॥

॥ अध्याय पहिला - सांख्यसारार्थयोग॥

॥ अध्याय दुसरा - कर्मयोग ॥

॥ अध्याय तिसरा - विज्ञानप्रतिपादन ॥

॥ अध्याय चौथा - वैधसंन्यासयोगः ॥

॥ अध्याय पाचवा - योगावृत्तिप्रशंसनः ॥

॥ अध्याय सहावा - बुद्धियोगः ॥

॥ अध्याय सातवा - उपासनायोगः ॥

॥ अध्याय आठवा - विश्वरूपदर्शन ॥

॥ अध्याय नववा -क्षेत्रज्ञातृज्ञेयविवेकयोगः ॥

॥ अध्याय दहावा - उपदेशयोगः ॥

॥ अध्याय अकरावा - त्रिविधवस्तुविवेकनिरूपणम् ॥


॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयार्पणमस्तु ॥
|| श्री स्वामी समर्थापर्ण मस्तु||


Back